شما نویسنده کتاب کودک و نوجوان هستید 
برنامه پاندا  
نویسنده  / انتشارات گرامی  به شما تبریک می گویم شما برنامه پاندا را انتخاب کردید. 

 در برنامه استاندارد کتاب شما بعد از گزینش، به فرمت مورد نظر تبدیل می شود و برای آن کتاب درخواست ISBN داده می شود و مراحل آماده سازی انجام شده و کتاب قیمت گذاری شده و با وبسایت های مربوطه قرارداد امضا شده و کتاب برای انتشار ارسال می شود. سیستم فروش کتاب در پورتال های مربوطه بسته به پورتال و قوانین کشور متفاوت است. بعد از انتشار کتاب تاییدیه برای نویسنده ارسال می شود. 

اگر کتاب شما صفحه آرایی، تصویر گری و  ویراستاری شده و آماده چاپ می باشد و تنها نیاز به برنامه تبلیغاتی دارید می توانید این برنامه را انتخاب کنید.

اثر شما بعد از انتشار در وبسایت های جهانی  در وبسایت خود انتشارات کیدزوکادو  و سوشال مدیا های مربوط به انتشارات نیز قرار خواهد گرفت.
با توجه به انتخاب شما در برنامه استاندارد در هر زمان می توانید به برنامه بالاتر ارتقا بیابید و از مزایای برنامه انتخابی از آن لحظه به بعد بهره‌مند شوید.
اگر کتاب شما طراحی شده و آماده است، این برنامه بهترین برنامه برای شما می باشد 
اما اگر کتاب شما تصویرگری، ادیت، ویراستاری و صفحه آرایی نیاز دارد بهتر است به برنامه های دیگر ما مراجعه کنید.با توجه به مسؤلیت انتشارات کیدزوکادو، این مجموعه ناگزیر به گزینش اثر های ارسالی بوده و در رد یا قبول اثر مورد نظر دارای اختیار می باشد. مزایای برنامه استاندارد:

  •     ویرایش و آماده سازی کتاب با استاندارهای جهانی
  •     قرار گرفتن در وب سایت‌های جهانی کتاب
  •     دریافت  ISBN  کانادا
  •     50 درصد سود حاصل از فروش کتاب
  •     کتاب الکترونیک و تبلیغ و معرفی فصلی کتاب


 مرحله اول

فرم  مشخصات کتاب و نویسنده، شرایط سرویس 

لطفاً فرمهای زیر را با دقت پر کنید، هر چه اطلاعات بیشتری درباره کتاب و نویسنده به ما بدهید، سئو سازی بهتری برای شما صورت می‌گیرد. بعد از حداکثر هفت روز کاری پذیرش و عدم پذریش کتاب به شما توسط ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.  و در صورت پذیرش کتاب برای آماده سازی به واحد ویرایش ارسال می‌گردد.

لطفاً شرایط زیر را با دقت بخوانید و در صورتی که تمام شرایط را قبول دارید، گزینه موافقم را بزنید.قراردادهمکاریدرنشرکتاب

 

مقدمه : نظربهاینکهامضاءکنندگاناینقراردادباحسناعتمادبهیکدیگرتمایلبههمکاریداشتهوباآگاهیازضوابط،شرایطهمکاریبامؤسسه درنشرآثارکلیهمسئولیتهایحقوقیومالیواعتباریآنراتقبلنمودهانددرمورخهبالا  وبهاستناد ماده 10قانونمدنیوبادرنظرداشتنمقرراتقانونتجارتضمنامضاءمفادقرارداد؛اقرارنمودندکهازتاریخامضاءاینقراردادبرایطرفین وقائممقامقانونیآنهالازمالاجرامیباشد .

ماده۱ ( طرفینقرارداد

طرفینقراردادعبارتنداز : مجموعه  Kidsocado Publishing House به شماره ثبت79164-1509BC0001   به مدیریتنغمهکشاورز  مدیر انتشارات، در  خانه انتشارات کیدزوکادوبهآدرسوبسایت kidsocadopublishinghouse.com  کهدراینقرارداد  که از این پس انتشاراتنامیدهمیشود

            شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه نویسنده یت قرارداد با نویسنده  و یا وکالت تام اخیتار از نوسینده که از این پس صاحب اثر نامیده می شود.

صاحب اثر ، اجازه تام اختیار درباره نشر باز نشر تغییر حذف و انصراف و کلیه تصمیم گیریهای مرطبت با اثر را دارد.( یکی را پر کنید)

 

مورد قرار داد:

مورد قرارداد عبارتست از کتاب، یا کتاب و یا آثاری که صاحب اثر برای انتشار در خارج از ایران به انتشارات می سپارد.


 تبصره - ایمیلوتلفنهمراهمندرجدراینقراردادنشانیرسمیطرفینمحسوبمیگرددوهرمکاتبهایباآنظرفمدت48 ساعت ابلاغواقعیمحسوبمیگردد.

 

ماده  2)موضوعقرارداد

همکاریدرانتشاراثرنویسنده در خارج از کشور ایرانبربسترآنلاین باشرایطمشخصشدهدرموادآتیقرارداد.

 

ماده 3) مدت زمان قرار داد

مدت همکاریدرانتشاراثر برای مدت زمان معلوم 5 سال از تاریخ امضای قرار داد می باشد و در صورت پر کردن قرارداد آن لاین از تاریخ موافقت به مفاد این قرار داد بصورت آن لاین می باشد.

 

ماده4)امورمالیوتسویهحساب

1-      امور مالی بر عهده  انتشارات

الف- سهمنویسندهازفروشهرعنوان بسته به برنامه انتخابی استاندارد 30  درصد، پرمیوم  50 درصد و یا  حرفه‌ای  70 درصد از سود حاصل از فروش کتاب‌ها است،درهنگامفروشهیچمبلغیازسویناشرتحتعنوانکسورتکلیفیمنجملهمالیاتو...کسرنمی گردد.

ب- تسویهحساببصورت شش ماهه براساسگزارشاتفروشوکسوراتقانونیاعلامی انتشاراتانجامومبالغقابل پرداختبهشمارهحسابیکهازجانب صاحب اثردرفرمهایتکمیلاطلاعاتاعلامشدهواریزخواهدشد،اطلاعاتاینحسابدرفرمپیوست شماره1ویاپنلکاربری صاحب اثر مشخصخواهدشدودرصورتتغییر شماره حساب صاحب اثر بایدبصورتایمیل و یا واتس آپبهاطلاعانتشارات  برساند.

2-      امور مالی بر عهده صاحب اثر:

هزینه انتشار: در صورتی که کتاب آماده انتشار باشد، تنها هزینه بر عهده صاحب اثر، هزینه انتشار کتاب است که  میزان آن با توجه به بسته انتخابی توسط صاحب اثر یعنی استاندارد، پرمیوم و یا حرفه ای،  مشخص می گردد بر اساس جدول پیوست 5.

در صورتی که برای آماده سازی کتاب، به هر کدام از سرویس های زیر نیاز باشدصاحب اثر موظف به پرداخت آن هزینه هاست. که قبل از اقدام به انجام آن خدمادت با صاحب اثر هماهنگ خواهد شد.خدمات و سرویس ها عبارتند از

تایپ                                       

ترجمه                                        

ویراستاری ادبی                                

ویراستاری نگارشی                           

بازخوانی اثر                                 

صفحه آرایی                                  

طراحی جلد                               

ویدیو تیزر تبلیغاتی                       

فایل صوتی (کتاب صوتی)                 

سرویس های دیگر                            

 

3- قیمتگذاری

قیمتپایه با توافق طرفین و با توجه به استانداردهای فروش کتاب در خارج از کشور و به صلاحدید انتشارات  و مقایسه آن با کتاب های مشابه انجام می گیرد. و با توجه به اینکه سهم صاحب اثر از سود حاصل از فروش محاسبه می گردد، مبنای محاسبه سود حاصل از فروش انتشارات به وبسایت ها و پلتفروم های فروش کتاب می‌باشد.

تعریف سود حاصل از فروش کتاب

سود خالص وارد شده به حساب انتشارات که عبارت است از  قیمت پشت جلد کتاب کسر هزینه های تخفیفات، چاپ، پخش و کمسیون کانالهای فروش. که این سود بر اساس درصد مشخص شده در بسته انتخابی توسط صاحب اثر بین انتشارات و صاحب اثر تقسیم می شود.

ماده5)تعهدات صاحب اثر

1-      فرمت و محتوایآثارجهتنشرالکترونیکبایدمطابقباراهنمایارائهشدهدرفایلراهنمایپیوستتنظیم شده باشد.

2-      صاحب اثر نمی تواند مورد قرارداد ( کتاب( بصورت رایگان چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم  چه به صورت فایل صوتی و پی دی اف و چه بصورت کتاب منتشر کند. چنانچه کتاب بصورت رایگان دردسترس عموم قرار بگیرد، انتشارات حق فسخ قرار داد را را دارد.

ماده6)تعهداتانتشارات

1-      انتشاراتمتعهدبهپایبندیبهاصلعدمافشای محتوای اثر در حوزه فعالیت خود می باشد

2-      انتشارات هیچگونهمسئولیتیدرخصوصاصالتمحتواومالکیتمادیومعنویکتابهایدرخواستیوارائهشدهنداردهمچنینکلیه مسئولیهاوپاسخگوییبهاشخاصحقیقیوحقوقینسبتبهاعتراضاتوادعاهاودعاویدرخصوصمالکیتمعنوی، تضییعحقوقسایرین،درجعباراتتوهینآمیزقومیتیویاسیاسیومذهبیمغایرباقوانینکشورهاو... برعهده صاحب اثر کتابمیباشد .

3-      انتشاراتکلیهحقوقکتابرامحترممی شماردوادعایهیچگونهمالکیتیدراینخصوصنخواهدداشت. امیتاز کلیه آثار بر عهده صاحب اثر می‌باشد.

4-      انتشاراتمتعهدبهپرداختسهمصاحب اثرطبقشرایطمالیاعلامشده خواهدبود.

5-      ارسال 6 ماهه صورت حساب فروش بر عهده انتشارات است و پرداخت ها در ماه جون و دسامبر می باشد.

ماده7)گزینش آثار:

توجه به مسؤلیت انتشارات ، این مجموعه ناگزیر به گزینش اثر های ارسالی بوده و در رد یا قبول اثر مورد نظر دارای اختیار تام می باشد.

ماده 8) تغییرات در اثر ارسالی

1-      انتشارات صفحه شابک جدیدی را به کتاب اضافه کرده و یا جایگزین شابک قبلی در صورت وجود خواهد کردکه در پیوست شماره 4 این قرار داد قابل رویت است

2-      انتشارات در صورت لزوم اگر صفحاتی را قرار است به کتاب اضافه کند به این قرار داد پیوست (پیوست 3) می کند و صاحب اثر با امضای قرار داد به انتشار این صفحات در کتاب توافق می کند.

3-       انتشارات هیچگونهدخلوتصرفیدرمحتوایآثارارسالینخواهدکردوصاحب اثرنمی توانددراینزمینهادعاییرامطرحکند.

 

4-      با توجه به سهیم بودن و  انتشارات در سود حاصله از فروش و همچنین جهت بهینه سازی  معرفی کتاب جلد کتاب ممکن است نیاز به تغییرات داشته باشد که این تغییرات توسط انتشارات داده خواخد شد و اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.

5-      بدلیل اهمیت فروش کتاب و همچنین بدلیل متفاوت بودن سیستم بازاریابی کتاب در خارج از ایران نیاز به تایید از طرف نشریه دارد و نویسنده نیازمند به ایجاد تغییرات است و با آنچه منتشر خواهد شد، با توافق طرفین است. لذا انتشارات در تغییر تصاویر و نوشته های جلد با اطلاع رسانی به صاحب اثر مختار می باشد  و این حق را برای خود در تمامی طول همکاری محفوط می دارد.

 

ماده9)فسخقرارداد و فورسماژور

 

1-       در صورتی  که به هر دلیلی انتشارات یا صاحب اثر  بخواهد قرار داد را پایان دهد این موضوع می بایست توسط طرفین بصورت رسمی اعلام کردد.

2-      در صورتی که صاحب اثر به انتشارات به هر دلیلی بدهی مالی داشته باشد نمی تواند تا پایان پرداخت کامل بدهی از طریق فروش کتاب قرار داد را فسخ کند.

3-      درصورتیکه صاحب اثر  درخواستلغوانتشاراثررادرهرمرحلهایداشتهباشد،پیشپرداختاولیهبههیچعنوانقابلاسترداد نمیباشد.

4-      درصورت فسخقراردادازسوی صاحب اثر،انتشاراتتعهدیدرخصوصحذفکامل اثرازرویمراجع و فضاهای آنلایننشرنخواهدداشتودراینمواردمطابقمقرراتمراجع نشررفتارخواهدشد.

5-      در صورتی که انتشارات در هر زمان از مدت قرارداد، در محتوای اثر ارائه شده توسط صاحب اثر کشف فساد کند مختار است قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نموده و صاحب اثر هیچگونه اداعایی در این زمینه نخواهد داشت.

 

تبصره : کشف فساد به مثابه زیر است:

-          توهین به اشخاص و یا مقدسات به هر شکل و هر لفظی

-          توهین و تحقیر سیاست مدارانکشورها و مباحثی عیر از تحلیل های جغرافیای، اقتصادی و سیاسی

-          استفاده از اقر جهت مقاصدی غیر از مقاصد فرهنگی

-          عدم مالکیت اثر

-          مقایر بودن با قوانین کپی رایت بین المللی و داخلی کشور ایران

6-       درصورتوجودحوادثغیرمترقبهمانندسیل،زلزله،آتشسوزی،اختلالات در فضای مجازی که در حیطه کنترل انتشارات نمی باشد ، کهانجامموضوعقراردادرابصورتموقتویاکلیغیرممکننماید،طرفینبهموجبتوافقاتبعدینسبتبهتمدیدویافسخقرارداداقدامخواهندنمود.

7-      چنانچهاززمانوقوعحادثهظرفمدت3ماه توافقیانجامنشود،هریکازطرفینحقخواهندداشتنسبتبهفسخقراردادطینامه‌ایبهصورتیکطرفهاقدامنمایند و کلیه حق و حقوق طبق قوانین فسخ می شود.

ماده 10) تمدید قرارداد

تمدید قرار داد پس از مدت 5 سال با توافق طرفین و شرایط جدید انجام خواهد پذیرفت بعد از 5 سال که قرار داد کتاب به پایان رسید توافقات بر اساس مقرارات آن سال صورت خواهد گرفت


ماده11)قوانینحاکمبرقرارداد

  اینقراردادازحیثانعقادتابعقوانیندولت کانادا می باشد و صاحب اثرباامضاءاینقراردادضمنپذیرشکلیه دستورالعمهاوقوانینسایت‌هایمرجعکهمرتبطباموضوعاینقرارداداستویاتوسطانتشاراتتعیینمی‌گردد،  متعهدبهپذیرشوتبعیت ازآنهامی‌باشد.

اینقرارداددردونسخهبا14صفحهو11ماده و 7 پیوست تنظیم شدهوکلیهنسخاینقراردادازتاریخامضاءطرفیندارایاعتباراستواززمان امضاءتوسطشخصمتقاضیوابلاغنسخهدیجیتالیبرایطرفینلازمالاجراولازمالاتباعمی‌باشد .

 

نکات مهم و شرایط اولیه

ü     کتاب های توسط ایرانیان ترجمه شده است فقط در صورتی چاپ می شود که اثر اجازه  ترجمه و چاپ را از نویسنده اصلی اثر یا انتشارات آن داشته باشد در این حالت حتما اجازه ترجمه از نشریه ضمیمه شود.

ü     کتابهایی که از طرف انتشارات به ما ارایه می شود، انتشارات اولیه نیازمند است که اجازه نویسنده و یا بازماندگان نویسنده را برای انتشار از طریق ما نیز بگیرد.

ü      نویسنده  و یا انتشارات اولیه باید در جریان باشد که آمازون چندین صفحه اول از کتاب را برای نمایش نمونه بصورت آزاد به مشتری عرضه می کند.

ü    فایل اصلی کتاب به هیچ وجه از طریق موسسه کیدزوکادو در شبکه های آنلاین پخش نخواهد شد و این فایل های با امنیت ضبط خواهد شد و شرکت کیدزوکادو در قبال دزدی مطالب بیمه می باشد اما در صورت پخش از طریق دیگر، شرکت کیدزوکاد جوابگو نیست. روشی که انتشارات ما برای دریافت فایل ها از شما پیشنهاد می کند امن ترین روش انتقال بوده و فایل های شما در هیچ کامپیوتر شخصی ذخیره نمی شود.

ü     زبان ما بصورت فارسی است و استانداردهای بعضی از وبسایت ها با زبان ما مغایر است نویسنده باید در نظر داشته باشد که در مواردی توضیحات کتاب ممکن است با اشکالات نگارشی در وب سایت های فروشنده کتاب مانند آمازون نمایش داده شود و این موضوع از کنترل ناشر خارج است.


 

  

 


لطفاً بعد از زدن دکمه ارسال تا باز شدن صفحه بعدی شکیبا باشید ممکن است چندین دقیقه زمان ببرد

اگر فایل های بزرگتر از 25 مگابایت است لطفا به صورت فایل زیپ در بیاورید و سپس ارسال کنید.


                                                                        مرحله دوم : نهایی کردن سفارش

 پیش پرداخت مبلغ یک میلیون  تومان می باشد، که در صورت عدم گزینش کتاب مبلغ پیش پرداخت به شما عودت داده می شود.
برای دوستانی که به دلار پرداخت می کنند کل مبلغ می باشد 

 

نوع و فرمت کتاب

در صورتی که مایل هستید نوع فرمت داخل کتاب و جلد کتاب را مشاهده کنید اینجا را کلیک کنید.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                   بازگشت به صفحه اول