نویسنده عزیز 


 مرحله اول برنامه پاندا

را با موفقیت انجام دادید. 


برگشت به صفحه قبل و انجام مرحله دوم

شما یک مرحله دیگر در پیش دارید

60% Development