چرا باید این فرم را دوباره پر کنید؟
در صورتی که کتاب و اثر شما به صورت کامل به دست ما نرسیده باشد و یا نیاز به تغییراتی برای کتاب باشد.

شرایط همکاریدرنشرکتاب

 


 

مقدمه : نظربهاینکهامضاءکنندگاناینقراردادباحسناعتمادبهیکدیگرتمایلبههمکاریداشتهوباآگاهیازضوابط،شرایطهمکاریباموسسه درنشرآثارکلیهمسئولیتهایحقوقیومالیواعتباریآنراتقبلنمودهانددرمورخه                                   وبهاستناد ماده 10 قانونمدنیوبادرنظرداشتنمقرراتقانونتجارتضمنامضاءمفادقرارداد؛اقرارنمودندکهازتاریخامضاءاینقراردادبرایطرفین وقائممقامقانونیآنهالازمالاجرامیباشد .

 

ماده۱ ( طرفینقرارداد

طرفینقراردادعبارتنداز :
مجموعه Kidsocado Publishing House بهنمایندگینغمهکشاورزمدیرمسئولموسسهکیدزوکادوبهآدرسوبسایت Kidsocadopublishinghouse.com کهدراینقراردادناشرنامیدهمی شودو

شما بهعنواننویسنده  و یا انتشارات (به شرط داشتن امضا از نویسنده) طرف دوم قرار داد می باشید که به عنوان نویسنده در این متن نامیدهمیشود .

 

تبصره - ایمیلوتلفنهمراهمندرجدراینقراردادنشانیرسمیطرفینمحسوبمیگرددوهرمکاتبهایباآنظرفمدتدوروزکاری ابلاغواقعیمحسوبمیگردد.

 

ماده  2)موضوعقرارداد

همکاریدرانتشاراثرنویسندهبربسترآنلاین از جملهوبسایتآمازونباشرایطمشخصشدهدرموادآتیقرارداد.

 

ماده 3) قیمتگذاری

قیمتپایه با توافق طرفین و با توجه به استانداردهای کتاب های مشابه انجام می گیرد. و با توجه به اینکه سهم نویسنده از سود دریافتی محاسبه می گردد و وبسایت مذکور به مناسبت های مختلف قیمت کتاب را بر اساس

کمپین های خود تغییر می دهد، مبنای محاسبه مبلغ دریافتی ناشر از وبسایت های کتاب می باشد.

 

ماده4)امورمالیوتسویهحساب

1-     سهمنویسندهازفروشهرعنوان بسته به برنامه انتخابی 30  درصد ، 50 درصد و یا 70 در صد از سود حاصل از فروش کتاب ها است،درهنگامفروشهیچمبلغیازسویناشرتحتعنوانکسورتکلیفیمنجملهمالیاتو...کسرنمیگردد.

2-     تسویهحساببصورت شش ماهه براساسگزارشاتفروشوکسورقانونیاعلامیناشرانجامومبالغقابل پرداختبهشمارهحسابیکهازجانبنویسندهدرفرمهایتکمیلاطلاعاتاعلامشدهواریزخواهدشد،اطلاعاتاینحسابدرفرمپیوست شماره1ویاپنلکاربریناشرمشخصخواهدشدودرصورتتغییر،نویسندهبایدبصورتکتبیبهاطلاعناشربرساند.

 

 

ماده5)تعهداتنویسنده

1-     محتوایآثارجهتنشرالکترونیکبایدمطابقباراهنمایارائهشدهدرفایلراهنمایپیوستتنظیمگردد. درغیراینصورت ممکناستمبالغیجهتآمادهسازیکتاب با اعلام هماهنگی،ازفروشکسرگردد.

 

2-     درصورتیکه نویسندهدرخواستلغوانتشاراثررادرهرمرحلهایداشتهباشد،پیشپرداختاولیهبههیچعنوانقابلاسترداد نمیباشد.

 

ماده6)تعهداتناشر

1-     ناشرهیچگونهمسئولیتیدرخصوصاصالتمحتواومالکیتمادیومعنویکتابهایدرخواستیوارائهشدهنداردهمچنینکلیه مسئولیهاوپاسخگوییبهاشخاصحقیقیوحقوقینسبتبهاعتراضاتوادعاهاودعاویدرخصوصمالکیتمعنوی،تضییعحقوقسایرین،درجعباراتتوهینآمیزقومیتیویاسیاسیومذهبیمغایرباقوانینکشور هاو... برعهده نویسندهمیباشد .

 

2-     ناشرمتعهدبهپایبندیبهاصلعدمافشایاطلاعاتاست .

 

3-     ناشرکلیهحقوقکتاب  رامحترممی شماردوادعایهیچگونهمالکیتیدراینخصوصنخواهدداشت

 

4-     ناشرمتعهدبهپرداختسهممتقاضیثبتطبقشرایطمالیاعلامشده،خواهدبود و  ارسال 6 ماهه صورت حساب فروش بر عهده ناشر است.

 

5-     ناشرهیچگونهدخلوتصرفیدرمحتوایآثارارسالینخواهدکردوناشرنمیتوانددراینزمینهادعاییرامطرحکند .و در صورت لزوم هر گونه تغییر در طراحی  و سایز جلد و یا عنوان کتاب ناشر موظف به گرفتن تأییده از نویسنده می باشد.

 

ماده7)فسخقرارداد

1-  طرفینقراردادمجازهستندبههردلیلیقراردادرافسخکنندکهاینکارازطریقاعلامکتبیبهطرفمقابلصورتمیگیرد. درصورت فسخقراردادازسوی نویسنده،ناشرتعهدیدرخصوصحذفکامل اثرازرویمراجع و فضاهای آنلایننشرنخواهدداشتودراینمواردمطابقمقرراتمراجع نشررفتارخواهدشد.

 

ماده8)فورسماژور

1-درصورتوجودحوادثغیرمترقبهمانندسیل،زلزله،آتشسوزی،قطعسراسریاینترنتو... کهانجامموضوعقراردادرابصورتموقتویاکلیغیرممکننماید،طرفینبهموجبتوافقاتبعدینسبتبهتمدیدویافسخقرارداداقدامخواهندنمود.

 

2-درصورتوجودموارداضطراریطرفینهیچگونهادعایینسبتبهیکدیگرنخواهندداشت. چنانچهاززمانوقوعحادثهظرفمدت3ماه وافقیانجامنشود،هریکازطرفینحقخواهندداشتنسبتبهفسخقراردادطینامهایبهصورتیکطرفهاقدامنمایند.

 

 

ماده9)قوانینحاکمبرقرارداد

1-     اینقراردادازحیثانعقادتابعقوانیندولتجمهوریاسلامیایراناستومتقاضیانتشارباامضاءاینقراردادضمنپذیرشکلیه دستورالعمهاوقوانینسایتهایمرجعکهمرتبطباموضوعاینقرارداداستویاتوسطناشرتعیینمیگردد،متعهدبهپذیرشوتبعیت ازآنهامیباشد.

 

اینقرارداددردونسخهبا3صفحهو9مادهو۶تبصرهتنظیموکلیهنسخاینقراردادازتاریخامضاءطرفیندارایاعتباراستواززمان امضاءتوسطشخصمتقاضیوابلاغنسخهدیجیتالیبرایطرفینلازمالاجراولازمالاتباعمیباشد .

 

نکات مهم و شرایط اولیه

 

ü     کتاب هایی فقط مورد قبول است که نویسنده آن ایرانی باشد.

ü     کتاب های توسط ایرانیان ترجمه شده است فقط در صورتی چاپ می شود که اثر اجازه  ترجمه و چاپ را از نویسنده اصلی اثر یا انتشارات آن داشته باشد در این حالت حتما اجازه ترجمه از نشریه ضمیمه شود.

ü     کتاب های ایرانی نیاز است که از آخر به اول چیده شود  که این کار توسط  کیدزوکادو و ناشر انجام می پذیرد و بارکد بر جلد روی کتاب درج شود و کتاب بصورت پشت جلد در اینترنت نمایش داده میشود در بیشتر مواقع بعد از چند فروش کتاب بصورت صحیح تبدیل می شود و آمازون آنرا تصحیح می کند.

ü     فایل اصلی کتاب به هیچ وجه از طریق موسسه کیدزوکادو در شبکه های آنلاین پخش نخواهد شد و این فایل های با امنیت ضبط خواهد شد و شرکت کیدزوکادو در قبال دزدی مطالب بیمه می باشد اما در صورت پخش از طریق دیگر شرکت کیدزوکاد جوابگو نیست.

ü     نویسنده باید در جریان باشد که آمازون چندین صفحه اول از کتاب را برای نمایش نمونه بصورت آزاد به مشتری عرضه می کند.

 

مدارکپیوستشدهبهاینقرارداد

1-     درخواستکتبیمتقاضیانتشارکتابکهحاویاطلاعاتکتاب می باشد.  به همراه کارت ملی نویسنده و تلفن همراه نویسنده

 

2-     نوع فرمت و اطلاعات مورد نیاز

3-     برگه ای که در صفحه اول کتاب چاپ می شود.

 

 

لطفاً بعد از زدن دکمه ارسال تا باز شدن صفحه بعدی شکیبا باشید ممکن است چندین دقیقه زمان ببرد