مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی

  25.00 25.0 USD 25.00

  25.00

  این ترکیب وجود ندارد


  این کتاب تاکید زیادی روی خودسازی دارد


  تهیه از وبسایت آمازون


  امتیاز مشتری

  مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی

  اين کتاب قرار نيست جاي هيچ‌کدام از آنها را بگيرد، حتماً پيشنهاد و توصيه مي‌کنم ساير کتابهای حوزه‌ی برند و مديريت برند شخصي از انتشارات بازاريابي و ساير ناشران عزيز را بخوانيد، اما اين کتاب متمايز است، قطعاً کامل نيست، اما متفاوت است. من به چند مورد از تفاوتها و تمايزهاي آن اشاره میکنم، ساير موارد را شما در کتاب پيدا کنيد. کتاب تأکيد زيادي روي بُعد محتوايي برندسازي و برندداري شخصی دارد، به همين جهت قسمت اعظم کتاب به مباحث مديريت بر خود و خودگرداني نظير خودآگاهي، خودباوری، خودکارآمدی، خودانگيزشی و... پرداخته است و رابطه‌ی آنها را به‌عنوان مسيری کارآمد و اثربخش برای برندسازی و برندداری شخصی نشان مي‌دهد