چهل گفتار پیرامون مشتری نوازی

  25.00 25.0 USD 25.00

  25.00

  این ترکیب وجود ندارد


  ارتقای مهارت های مشتری مداری


  چهل گفتار پيرامون ارتقای مهارتهای مشتری نوازی حاوي 4 فصل، و 40 گفتار است. اين چهار فصل عبارتند از

  1) مشتری نوازی در عصر انفجار انتظارات (حاوی 19 گفتار)

  2) راهبردهای مشتری نوازی (حاوی 10 گفتار)

  3)  تكنيكهای مشتری نوازی (حاوی 6 گفتار)

  4) راه و روش شركتهاي برتر مشتری نوازی (حاوی 5 گفتار)

  مشتری نوازی در عصر انفجار انتظارات اين فصل به تنهايی حاوی تمام وجوه و ابعاد كتاب است..

  در اولين گفتار، با سه روند مشتری مداری آشنا می شويد. در روند سوم درمي يابيد كه اعتراض مشتريان مسری است؛ يعنی به سرعت برق و باد، زمان و مكان را درمی نوردد

  در گفتار دوم اين فصل از كتاب (چهل گفتار پيرامون ارتقای مهارتهای مشتری نوازی) شما با 9 انتظار مشتريان روبه روئيد كه مشتريان از سازمانها انتظار دارند.