چهل گفتار جهت ارتقای مهارت های بازاریابی

  29.99 29.990000000000002 USD 29.99

  29.99

  این ترکیب وجود ندارد


  ارتقای مهارت های بازاریابی نوشته یک بازاریابی


  کیفیت


  چهل گفتار جهت ارتقای مهارت های بازاریابی

  چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي حاوي سه فصل است: 1) نگرشها و دانشهاي بازاريابي 2) انواع بازاريابي 3) تبليغات. و اين سه فصل، افزون بر دانشهاي تازه، همواره نگاه اجرايي، عملياتي، و مهارتي را مد نظر قرار داده است. قرار است در اين فصل نگرشها و دانشهاي تازه اي بياموزيم. اين نگرشها و دانشها به گونه اي است که به مدير هم قدرت پردازش مي دهد، و هم راهکارهاي عملي پيش پاي او مي نهد تا سريعا دست به عمل بزند. براي مثال، نخستين مطلب آموزه هاي يک رياضيدان براي بازاريابي حل است. جورج پوليا، يک رياضيدان برجسته ي جهاني است. او روش مسأله را مي آموزد. مي توانيم بر پايه ي دانش رياضي او، مسأله هاي کسب و کاري را نيز حل کنيم؛ و اين يعني کاربرد رياضيات در کسب و کارها و بازاريابي مديران ناگزيرند مسائل روزمره را حل و فصل کنند. اما بدون نگاه به آينده، روزمرگيها آنان و کسب و کارشان را مي بلعد. براي گريز از روزمرگيها، داشتن چشم انداز به آينده ي بازاريابي يک ضرورت است. اين ضرورت با دو متن پيش روي شما قرار دارد الف) آينده ي بازاريابي در سال 2020 ب) سه رکن سازمانهاي بازاريابي در سال 2020