Categories
مشتریان شاکی
24.99 24.99 24.990000000000002 USD
کتابی کاربردی برای کسانی که در خط مقدم فروش یک سازمان قرار دارند
Farsi
مدیریت برند شخصی بر پایه خود مدیریتی
25.00 25.00 25.0 USD
این کتاب تاکید زیادی روی خودسازی دارد
Farsi
شناخت بیماری های کار و کسب
25.00 25.00 25.0 USD
توجه به نشانه های سندروم های سازمانی و درمان آنها
Farsi
چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
چهل گفتار پیرامون مدیریت و رهبری در کسب و کار نوشته یک بازاریاب دیروز ومعلم امروز
revised
قیمت گذاری با نگاه بازاریابی
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
پلی از اقتصاد خرد و کلان تا بازاریابی ایران برای کمک به مدیران برای قیمت گذاری محصولات
Farsi
هفتصد نکته‌ی کار و کسب
24.99 24.99 24.990000000000002 USD
Farsi
چهل گفتار جهت ارتقای مهارت های بازاریابی
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
ارتقای مهارت های بازاریابی نوشته یک بازاریابی
revised
چهل گفتار پیرامون مشتری نوازی
25.00 25.00 25.0 USD
ارتقای مهارت های مشتری مداری
Farsi
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
الفبای فروش، اسرار فروش، افزایش فروش در رکود و دانش فروشندگی
revised
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار
29.99 29.99 29.990000000000002 USD
چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارت های شخصی در کسب و کار
revised
فیزیک کوانتوم در کار و کسب
19.99 19.99 19.990000000000002 USD
Farsi
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.