عضویت حرفه ای

نویسنده  / انتشارات گرامی  به شما تبریک می گویم شما برنامه عضویت حرفه ای را انتخاب کردید. 

 

در این برنامه نه تنها  آثار ارزشمند شما از طریق انتشارات کیدزوکادو در آمریکا و کانادا منتشر می شود، بلکه کتاب شما در  اورپا، استرالیا، آمریکایی جنوبی و آسیا نیز در دسترس فارسی زبانان قرار می گیرد و می‌توانید از مزایای جهانی شدن اثر خود بهره بگیرید.

و همینطور این کتابها بصورت پروموشن به کلیه مشتریان بلقوه اعلام و معرفی می‌شود.

آثار شما در وبسایت‌های آمازون، ایی‌بی، گوود‌رییدز، بارنز‌و‌نوبل و در معرض خرید بسیاری از کتابخانه‌های شهرها و فروشندگان کتاب قرار می‌گیرد.

در این برنامه شما می‌توانید برای هر کدام از کتاب های خود صفحه توضیحات اختصاصی حرفه ای داشته باشید داشته باشید و همینطور برای نویسنده یک صفحه اختصاصی حرفه‌ای همراه با ویدیو ارسالی از شما در نظر گرفته می‌شود.

در برنامه عضویت حرفه ای می‌توانید انتخاب کنید که کتاب شما به سه فرمت مختلف یعنی کتاب الکترونیک ebook، کتاب صحافی گالینگور  Hard Cover و همینطور صحافی مقوایی  paper back  نیز در اختیار فارسی زبانان ایرانی قرار بگیرد.

تبلیغات کتاب بصورت ماهیانه در شبکه های اجتماعی تلگرام و فیسبوکی همگانی که فارسی زبانان مقیم خارج از ایران استفاده می کنند، پروموت می شود.
در صورت درخواست شما مدرک کپی رایت برایتان درخواست داده میشود.


            مزایای این برنامه عبارتست از:

 •    ویرایش و آماده سازی کتاب با استاندارهای جهانی
 •    قرار گرفتن در وب سایت های جهانی کتاب
 •    دریافت  ISBN  کانادا
 •    70 درصد سود حاصل از فروش کتاب 
 •    تبلیغ کتاب به صورت ماهانه  در شبکه های اجتماعی  انتشارات
 •    تبلیغ کتاب به صورت ماهانه در شبکه های اجتماعی در خارج ایران 
 •    صفحه اختصاصی  برای کتاب 
 •    صفحه اختصاصی برای نویسنده به همراه اطلاعات تماس با نویسنده   
 • کتاب الکترونیک
 •    صفحه اختصاصی حرفه ای به  همراه ویدیو های  ارسالی برای کتاب و نویسنده 
 •    ضمانت دریافت امتیاز 5 ستاره از 5 مشتری
 •    قرار گرفتن نسخه چاپی کتاب در کتابخانه ملی کانادا 
 •    امکان چاپ کتاب با جلد گالینگور
 •    معرفی  کتاب به سراسر کتابخانه ها و کتابفروشی های دنیا
 •    دریافت حق کپی رایت
 •    مشاوره و تغییر در  طراحی جلد کتاب بدون هزینه جانبی 


با توجه به مسؤلیت انتشارات کیدزوکادو، این مجموعه ناگزیر به گزینش اثر های ارسالی بوده و در رد یا قبول اثر مورد نظر دارای اختیار می باشد.


                                                                                              مراحل انتشار کتاب 

مرحله چهارم 

 پرداخت کامل و انتشار کتاب

مرحله سوم

گزینش کتاب

مرحله دوم 

پیش پرداخت

مرحله اول

فرم مشخصات کتاب و نویسنده


 مرحله اول

فرم  مشخصات کتاب و نویسنده، شرایط سرویس 

لطفاً فرمهای زیر را با دقت پر کنید، هر چه اطلاعات بیشتری درباره کتاب و نویسنده به ما بدهید، سئو سازی بهتری برای شما صورت می‌گیرد. بعد از حداکثر هفت روز کاری پذیرش و عدم پذریش کتاب به شما توسط ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.  و در صورت پذیرش کتاب برای آماده سازی به واحد ویرایش ارسال می‌گردد.

لطفاً شرایط زیر را با دقت بخوانید و در صورتی که تمام شرایط را قبول دارید، گزینه موافقم را بزنید.


شرایط همکاریدرنشرکتاب

 


 

مقدمه : نظربهاینکهامضاءکنندگاناینقراردادباحسناعتمادبهیکدیگرتمایلبههمکاریداشتهوباآگاهیازضوابط،شرایطهمکاریباموسسه درنشرآثارکلیهمسئولیتهایحقوقیومالیواعتباریآنراتقبلنمودهانددرمورخه                                   وبهاستناد ماده 10 قانونمدنیوبادرنظرداشتنمقرراتقانونتجارتضمنامضاءمفادقرارداد؛اقرارنمودندکهازتاریخامضاءاینقراردادبرایطرفین وقائممقامقانونیآنهالازمالاجرامیباشد .

 

ماده۱ ( طرفینقرارداد

طرفینقراردادعبارتنداز :
مجموعه Kidsocado Publishing House بهنمایندگینغمهکشاورزمدیرمسئولموسسهکیدزوکادوبهآدرسوبسایت Kidsocadopublishinghouse.com کهدراینقراردادناشرنامیدهمی شودو

شما بهعنواننویسنده  و یا انتشارات (به شرط داشتن امضا از نویسنده) طرف دوم قرار داد می باشید که به عنوان نویسنده در این متن نامیدهمیشود .

 

تبصره - ایمیلوتلفنهمراهمندرجدراینقراردادنشانیرسمیطرفینمحسوبمیگرددوهرمکاتبهایباآنظرفمدتدوروزکاری ابلاغواقعیمحسوبمیگردد.

 

ماده  2)موضوعقرارداد

همکاریدرانتشاراثرنویسندهبربسترآنلاین از جملهوبسایتآمازونباشرایطمشخصشدهدرموادآتیقرارداد.

 

ماده 3) قیمتگذاری

قیمتپایه با توافق طرفین و با توجه به استانداردهای کتاب های مشابه انجام می گیرد. و با توجه به اینکه سهم نویسنده از سود دریافتی محاسبه می گردد و وبسایت مذکور به مناسبت های مختلف قیمت کتاب را بر اساس

کمپین های خود تغییر می دهد، مبنای محاسبه مبلغ دریافتی ناشر از وبسایت های کتاب می باشد.

 

ماده4)امورمالیوتسویهحساب

1-     سهمنویسندهازفروشهرعنوان بسته به برنامه انتخابی 30  درصد ، 50 درصد و یا 70 در صد از سود حاصل از فروش کتاب ها است،درهنگامفروشهیچمبلغیازسویناشرتحتعنوانکسورتکلیفیمنجملهمالیاتو...کسرنمیگردد.

2-     تسویهحساببصورت شش ماهه براساسگزارشاتفروشوکسورقانونیاعلامیناشرانجامومبالغقابل پرداختبهشمارهحسابیکهازجانبنویسندهدرفرمهایتکمیلاطلاعاتاعلامشدهواریزخواهدشد،اطلاعاتاینحسابدرفرمپیوست شماره1ویاپنلکاربریناشرمشخصخواهدشدودرصورتتغییر،نویسندهبایدبصورتکتبیبهاطلاعناشربرساند.

 

 

ماده5)تعهداتنویسنده

1-     محتوایآثارجهتنشرالکترونیکبایدمطابقباراهنمایارائهشدهدرفایلراهنمایپیوستتنظیمگردد. درغیراینصورت ممکناستمبالغیجهتآمادهسازیکتاب با اعلام هماهنگی،ازفروشکسرگردد.

 

2-     درصورتیکه نویسندهدرخواستلغوانتشاراثررادرهرمرحلهایداشتهباشد،پیشپرداختاولیهبههیچعنوانقابلاسترداد نمیباشد.

 

ماده6)تعهداتناشر

1-     ناشرهیچگونهمسئولیتیدرخصوصاصالتمحتواومالکیتمادیومعنویکتابهایدرخواستیوارائهشدهنداردهمچنینکلیه مسئولیهاوپاسخگوییبهاشخاصحقیقیوحقوقینسبتبهاعتراضاتوادعاهاودعاویدرخصوصمالکیتمعنوی،تضییعحقوقسایرین،درجعباراتتوهینآمیزقومیتیویاسیاسیومذهبیمغایرباقوانینکشور هاو... برعهده نویسندهمیباشد .

 

2-     ناشرمتعهدبهپایبندیبهاصلعدمافشایاطلاعاتاست .

 

3-     ناشرکلیهحقوقکتاب  رامحترممی شماردوادعایهیچگونهمالکیتیدراینخصوصنخواهدداشت

 

4-     ناشرمتعهدبهپرداختسهممتقاضیثبتطبقشرایطمالیاعلامشده،خواهدبود و  ارسال 6 ماهه صورت حساب فروش بر عهده ناشر است.

 

5-     ناشرهیچگونهدخلوتصرفیدرمحتوایآثارارسالینخواهدکردوناشرنمیتوانددراینزمینهادعاییرامطرحکند .و در صورت لزوم هر گونه تغییر در طراحی  و سایز جلد و یا عنوان کتاب ناشر موظف به گرفتن تأییده از نویسنده می باشد.

 

ماده7)فسخقرارداد

1-  طرفینقراردادمجازهستندبههردلیلیقراردادرافسخکنندکهاینکارازطریقاعلامکتبیبهطرفمقابلصورتمیگیرد. درصورت فسخقراردادازسوی نویسنده،ناشرتعهدیدرخصوصحذفکامل اثرازرویمراجع و فضاهای آنلایننشرنخواهدداشتودراینمواردمطابقمقرراتمراجع نشررفتارخواهدشد.

 

ماده8)فورسماژور

1-درصورتوجودحوادثغیرمترقبهمانندسیل،زلزله،آتشسوزی،قطعسراسریاینترنتو... کهانجامموضوعقراردادرابصورتموقتویاکلیغیرممکننماید،طرفینبهموجبتوافقاتبعدینسبتبهتمدیدویافسخقرارداداقدامخواهندنمود.

 

2-درصورتوجودموارداضطراریطرفینهیچگونهادعایینسبتبهیکدیگرنخواهندداشت. چنانچهاززمانوقوعحادثهظرفمدت3ماه وافقیانجامنشود،هریکازطرفینحقخواهندداشتنسبتبهفسخقراردادطینامهایبهصورتیکطرفهاقدامنمایند.

 

 

ماده9)قوانینحاکمبرقرارداد

1-     اینقراردادازحیثانعقادتابعقوانیندولتجمهوریاسلامیایراناستومتقاضیانتشارباامضاءاینقراردادضمنپذیرشکلیه دستورالعمهاوقوانینسایتهایمرجعکهمرتبطباموضوعاینقرارداداستویاتوسطناشرتعیینمیگردد،متعهدبهپذیرشوتبعیت ازآنهامیباشد.

 

اینقرارداددردونسخهبا3صفحهو9مادهو۶تبصرهتنظیموکلیهنسخاینقراردادازتاریخامضاءطرفیندارایاعتباراستواززمان امضاءتوسطشخصمتقاضیوابلاغنسخهدیجیتالیبرایطرفینلازمالاجراولازمالاتباعمیباشد .

 

نکات مهم و شرایط اولیه

 

ü     کتاب هایی فقط مورد قبول است که نویسنده آن ایرانی باشد.

ü     کتاب های توسط ایرانیان ترجمه شده است فقط در صورتی چاپ می شود که اثر اجازه  ترجمه و چاپ را از نویسنده اصلی اثر یا انتشارات آن داشته باشد در این حالت حتما اجازه ترجمه از نشریه ضمیمه شود.

ü     کتاب های ایرانی نیاز است که از آخر به اول چیده شود  که این کار توسط  کیدزوکادو و ناشر انجام می پذیرد و بارکد بر جلد روی کتاب درج شود و کتاب بصورت پشت جلد در اینترنت نمایش داده میشود در بیشتر مواقع بعد از چند فروش کتاب بصورت صحیح تبدیل می شود و آمازون آنرا تصحیح می کند.

ü     فایل اصلی کتاب به هیچ وجه از طریق موسسه کیدزوکادو در شبکه های آنلاین پخش نخواهد شد و این فایل های با امنیت ضبط خواهد شد و شرکت کیدزوکادو در قبال دزدی مطالب بیمه می باشد اما در صورت پخش از طریق دیگر شرکت کیدزوکاد جوابگو نیست.

ü     نویسنده باید در جریان باشد که آمازون چندین صفحه اول از کتاب را برای نمایش نمونه بصورت آزاد به مشتری عرضه می کند.

 

مدارکپیوستشدهبهاینقرارداد

1-     درخواستکتبیمتقاضیانتشارکتابکهحاویاطلاعاتکتاب می باشد.  به همراه کارت ملی نویسنده و تلفن همراه نویسنده

 

2-     نوع فرمت و اطلاعات مورد نیاز

3-     برگه ای که در صفحه اول کتاب چاپ می شود.

 

 

لطفاً بعد از زدن دکمه ارسال تا باز شدن صفحه بعدی شکیبا باشید ممکن است چندین دقیقه زمان ببرد


شرایط همکاریدرنشرکتاب

 


 

مقدمه : نظربهاینکهامضاءکنندگاناینقراردادباحسناعتمادبهیکدیگرتمایلبههمکاریداشتهوباآگاهیازضوابط،شرایطهمکاریباموسسه درنشرآثارکلیهمسئولیتهایحقوقیومالیواعتباریآنراتقبلنمودهانددرمورخه                                   وبهاستناد ماده 10 قانونمدنیوبادرنظرداشتنمقرراتقانونتجارتضمنامضاءمفادقرارداد؛اقرارنمودندکهازتاریخامضاءاینقراردادبرایطرفین وقائممقامقانونیآنهالازمالاجرامیباشد .

 

ماده۱ ( طرفینقرارداد

طرفینقراردادعبارتنداز :
مجموعه Kidsocado Publishing House بهنمایندگینغمهکشاورزمدیرمسئولموسسهکیدزوکادوبهآدرسوبسایت Kidsocadopublishinghouse.com کهدراینقراردادناشرنامیدهمی شودو

شما بهعنواننویسنده  و یا انتشارات (به شرط داشتن امضا از نویسنده) طرف دوم قرار داد می باشید که به عنوان نویسنده در این متن نامیدهمیشود .

 

تبصره - ایمیلوتلفنهمراهمندرجدراینقراردادنشانیرسمیطرفینمحسوبمیگرددوهرمکاتبهایباآنظرفمدتدوروزکاری ابلاغواقعیمحسوبمیگردد.

 

ماده  2)موضوعقرارداد

همکاریدرانتشاراثرنویسندهبربسترآنلاین از جملهوبسایتآمازونباشرایطمشخصشدهدرموادآتیقرارداد.

 

ماده 3) قیمتگذاری

قیمتپایه با توافق طرفین و با توجه به استانداردهای کتاب های مشابه انجام می گیرد. و با توجه به اینکه سهم نویسنده از سود دریافتی محاسبه می گردد و وبسایت مذکور به مناسبت های مختلف قیمت کتاب را بر اساس

کمپین های خود تغییر می دهد، مبنای محاسبه مبلغ دریافتی ناشر از وبسایت های کتاب می باشد.

 

ماده4)امورمالیوتسویهحساب

1-     سهمنویسندهازفروشهرعنوان بسته به برنامه انتخابی 30  درصد ، 50 درصد و یا 70 در صد از سود حاصل از فروش کتاب ها است،درهنگامفروشهیچمبلغیازسویناشرتحتعنوانکسورتکلیفیمنجملهمالیاتو...کسرنمیگردد.

2-     تسویهحساببصورت شش ماهه براساسگزارشاتفروشوکسورقانونیاعلامیناشرانجامومبالغقابل پرداختبهشمارهحسابیکهازجانبنویسندهدرفرمهایتکمیلاطلاعاتاعلامشدهواریزخواهدشد،اطلاعاتاینحسابدرفرمپیوست شماره1ویاپنلکاربریناشرمشخصخواهدشدودرصورتتغییر،نویسندهبایدبصورتکتبیبهاطلاعناشربرساند.

 

 

ماده5)تعهداتنویسنده

1-     محتوایآثارجهتنشرالکترونیکبایدمطابقباراهنمایارائهشدهدرفایلراهنمایپیوستتنظیمگردد. درغیراینصورت ممکناستمبالغیجهتآمادهسازیکتاب با اعلام هماهنگی،ازفروشکسرگردد.

 

2-     درصورتیکه نویسندهدرخواستلغوانتشاراثررادرهرمرحلهایداشتهباشد،پیشپرداختاولیهبههیچعنوانقابلاسترداد نمیباشد.

 

ماده6)تعهداتناشر

1-     ناشرهیچگونهمسئولیتیدرخصوصاصالتمحتواومالکیتمادیومعنویکتابهایدرخواستیوارائهشدهنداردهمچنینکلیه مسئولیهاوپاسخگوییبهاشخاصحقیقیوحقوقینسبتبهاعتراضاتوادعاهاودعاویدرخصوصمالکیتمعنوی،تضییعحقوقسایرین،درجعباراتتوهینآمیزقومیتیویاسیاسیومذهبیمغایرباقوانینکشور هاو... برعهده نویسندهمیباشد .

 

2-     ناشرمتعهدبهپایبندیبهاصلعدمافشایاطلاعاتاست .

 

3-     ناشرکلیهحقوقکتاب  رامحترممی شماردوادعایهیچگونهمالکیتیدراینخصوصنخواهدداشت

 

4-     ناشرمتعهدبهپرداختسهممتقاضیثبتطبقشرایطمالیاعلامشده،خواهدبود و  ارسال 6 ماهه صورت حساب فروش بر عهده ناشر است.

 

5-     ناشرهیچگونهدخلوتصرفیدرمحتوایآثارارسالینخواهدکردوناشرنمیتوانددراینزمینهادعاییرامطرحکند .و در صورت لزوم هر گونه تغییر در طراحی  و سایز جلد و یا عنوان کتاب ناشر موظف به گرفتن تأییده از نویسنده می باشد.

 

ماده7)فسخقرارداد

1-  طرفینقراردادمجازهستندبههردلیلیقراردادرافسخکنندکهاینکارازطریقاعلامکتبیبهطرفمقابلصورتمیگیرد. درصورت فسخقراردادازسوی نویسنده،ناشرتعهدیدرخصوصحذفکامل اثرازرویمراجع و فضاهای آنلایننشرنخواهدداشتودراینمواردمطابقمقرراتمراجع نشررفتارخواهدشد.

 

ماده8)فورسماژور

1-درصورتوجودحوادثغیرمترقبهمانندسیل،زلزله،آتشسوزی،قطعسراسریاینترنتو... کهانجامموضوعقراردادرابصورتموقتویاکلیغیرممکننماید،طرفینبهموجبتوافقاتبعدینسبتبهتمدیدویافسخقرارداداقدامخواهندنمود.

 

2-درصورتوجودموارداضطراریطرفینهیچگونهادعایینسبتبهیکدیگرنخواهندداشت. چنانچهاززمانوقوعحادثهظرفمدت3ماه وافقیانجامنشود،هریکازطرفینحقخواهندداشتنسبتبهفسخقراردادطینامهایبهصورتیکطرفهاقدامنمایند.

 

 

ماده9)قوانینحاکمبرقرارداد

1-     اینقراردادازحیثانعقادتابعقوانیندولتجمهوریاسلامیایراناستومتقاضیانتشارباامضاءاینقراردادضمنپذیرشکلیه دستورالعمهاوقوانینسایتهایمرجعکهمرتبطباموضوعاینقرارداداستویاتوسطناشرتعیینمیگردد،متعهدبهپذیرشوتبعیت ازآنهامیباشد.

 

اینقرارداددردونسخهبا3صفحهو9مادهو۶تبصرهتنظیموکلیهنسخاینقراردادازتاریخامضاءطرفیندارایاعتباراستواززمان امضاءتوسطشخصمتقاضیوابلاغنسخهدیجیتالیبرایطرفینلازمالاجراولازمالاتباعمیباشد .

 

نکات مهم و شرایط اولیه

 

ü     کتاب هایی فقط مورد قبول است که نویسنده آن ایرانی باشد.

ü     کتاب های توسط ایرانیان ترجمه شده است فقط در صورتی چاپ می شود که اثر اجازه  ترجمه و چاپ را از نویسنده اصلی اثر یا انتشارات آن داشته باشد در این حالت حتما اجازه ترجمه از نشریه ضمیمه شود.

ü     کتاب های ایرانی نیاز است که از آخر به اول چیده شود  که این کار توسط  کیدزوکادو و ناشر انجام می پذیرد و بارکد بر جلد روی کتاب درج شود و کتاب بصورت پشت جلد در اینترنت نمایش داده میشود در بیشتر مواقع بعد از چند فروش کتاب بصورت صحیح تبدیل می شود و آمازون آنرا تصحیح می کند.

ü     فایل اصلی کتاب به هیچ وجه از طریق موسسه کیدزوکادو در شبکه های آنلاین پخش نخواهد شد و این فایل های با امنیت ضبط خواهد شد و شرکت کیدزوکادو در قبال دزدی مطالب بیمه می باشد اما در صورت پخش از طریق دیگر شرکت کیدزوکاد جوابگو نیست.

ü     نویسنده باید در جریان باشد که آمازون چندین صفحه اول از کتاب را برای نمایش نمونه بصورت آزاد به مشتری عرضه می کند.

 

مدارکپیوستشدهبهاینقرارداد

1-     درخواستکتبیمتقاضیانتشارکتابکهحاویاطلاعاتکتاب می باشد.  به همراه کارت ملی نویسنده و تلفن همراه نویسنده

 

2-     نوع فرمت و اطلاعات مورد نیاز

3-     برگه ای که در صفحه اول کتاب چاپ می شود.

 

 

                                                                        مرحله دوم : نهایی کردن سفارش

 پیش پرداخت  برای پرداخت کنندگان از ایران ،مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد، که در صورت عدم گزینش کتاب مبلغ پیش پداخت به شما عودت داده می شود.
  برای نویسندگان خارج از کشور کل مبلغ دریافت و در صورت عدم گزینش بقیه مبلغ برگشت داده خواهد شد


 پرداخت به تومان و نهایی کردن سفارش


پرداخت دلاری $

قرار داد دانلودی

در صورتی که مایل هستید قرار داد کاغذی را همراه با راهنمای فرمت کتاب دانلود کنید روی شکل مربع سمت راست کلیک کنید. بعد از دانلود کتاب آنرا به ایمیل انتشارات ایمیل کنید.

نوع و فرمت کتاب 

در صورتی که مایل هستید نوع فرمت داخل کتاب و جلد کتاب را مشاهده کنید اینجا را کلیک کنید.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                   بازگشت به صفحه اول